Info k Hybkáčikovi +421902131495

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Klienti a rodičia neplnoletých osôb týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ AJRon, s.r.o. (ďalej HYBKO) poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia lekcií a kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Klienti a rodičia súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastňujúcich sa na verejných akciách HYBKA na:

 • webovej a facebookovej stránke HYBKA

 • reklamné a iné propagačné účely HYBKA

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov klientov spoločnosti AJRon, s.r.o. ako prevádzkovateľa HYBKO - viac ako len fitko (ďalej len HYBKO), so sídlom Cukrovarská 1459/47, IČO: 52193632, DIČ: 2120967541.

 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti AJRon, s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti AJRon, s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti AJRon, s.r.o..

 3. Spoločnosť AJRon, s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online registrácie, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko klienta/rodiča

  • meno a priezvisko dieťaťa

  • e-mailová adresa,

  • telefónne číslo,

  • IP adresa,

  • údaje o vyhľadávaní na internete,

  • lokalizácia,

  • údaj o koncovom zariadení,

  • údaje o sociálnych médiách.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť AJRon, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť AJRon, s.r.o. s jej zákazníkom,

  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,

  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti AJRon, s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť AJRon, s.r.o. poskytla,

  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti AJRon, s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),

  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť AJRon, s.r.o. z právnych predpisov

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva spoločnosť AJRon, s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti AJRon, s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou AJRon, s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 3. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

DOBA A MIESTO UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AJRon, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť AJRon, s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 1 roka odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou AJRon, s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.

 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti AJRon, s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť AJRon, s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti AJRon, s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

PRÍSTUP TRETÍCH OSÔB K OSOBNÝM ÚDAJOM

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti AJRon, s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti AJRon, s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť AJRon, s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti AJRon, s.r.o. voči oprávnenej osobe.

PRÁVA ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI AJRon, s.r.o.

Zákazníci spoločnosti AJRon, s.r.o. majú nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti AJRon, s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti AJRon, s.r.o.),
 2. právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 3. právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť AJRon, s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť AJRon, s.r.o. o vymazanie jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou AJRon, s.r.o.),
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť AJRon, s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť AJRon, s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 5. právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť AJRon, s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať).

Zákazníci spoločnosti AJRon, s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti AJRon, s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu AJRon, s.r.o., Cukrovarská 1459/47, 914 01 Trenčianska Teplá, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@hybko.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť AJRon, s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

V prípade, že zákazníci spoločnosti AJRon, s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU (NA MARKETINGOVÉ ÚČELY)

 1. Spoločnosť AJRon, s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť AJRon, s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti AJRon, s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

 2. Spoločnosť AJRon, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou AJRon, s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť AJRon, s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť AJRon, s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@hybko.sk alebo písomne na adrese: AJRon, s.r.o., Cukrovarská 1459/47, 914 01 Trenčianska Teplá.

 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti AJRon, s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.