Info k Hybkáčikovi +421902131495

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

AJRon, s.r.o.

Cukrovarská 1459/47, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 52 193 632, DIČ: 2120967541

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37768/R, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

Prevádzka:

HYBKO

Veľkomoravská, 911 05 Trenčín - Zlatovce

Kontakt:

Tel.: 0902 131 495, 0903 757 100

Email: info@hybko.sk

www.hybko.sk

1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Cenník - prehľad cien za Služby poskytované Prevádzkovateľom, ktorý je Klientovi k dispozícii v HYBKU a tiež na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

HYBKO - prevádzka Prevádzkovateľa nachádzajúca sa na adrese: Veľkomoravská, 911 05 Trenčín - Zlatovce, v ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje Služby.

Inštruktor/tréner - osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové cvičenia alebo poskytuje individuálne tréningy za odplatu podľa Cenníka Prevádzkovateľa.

Klient - fyzická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom v HYBKU alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa.

Permanentka - časovo alebo počtovo obmedzený predplatený vstup do HYBKA. Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj permanentiek obmedziť.

Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť AJRon, s.r.o., so sídlom: Cukrovarská 1459/47, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 52 193 632, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37768/R.

Prevádzkový poriadok - bližšie určuje podmienky poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a využívania Služieb Klientov v priestoroch Prevádzkovateľa. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v HYBKU.

Reklamačný poriadok - upravuje spôsob uplatňovania nárokov Klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenia reklamácie.

Služby - produkty a služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness, či už priamo v prevádzke Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa.

VOP - sú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa, ktoré sú Klientom k dispozícii tak v HYBKU ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Webová stránka - webová stránka Prevádzkovateľa www.hybko.sk, prostredníctvom ktorej poskytuje Prevádzkovateľ svoje Služby a informácie pre svojich Klientov.

Zodpovedná osoba - je osoba poverená Prevádzkovateľom, ktorá v HYBKU poskytuje Klientom poradenstvo ohľadom Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, prijíma reklamácie Klientov, vykonáva dohľad nad využívaním Služieb Klientmi a vykonáva inú činnosť s tým súvisiacu. Konanie zodpovednej osoby sa považuje za konanie Prevádzkovateľa.

2. Úvodné ustanovenia

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a Klientom pri poskytovaní a využívaní Služieb priamo v prevádzke Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho Webovej stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu Prevádzkovateľ s Klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

3. Služby poskytované Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness a zdravého životného štýlu Klientom poskytuje najmä:

 • možnosť registrácie Klientov,
 • skupinové cvičenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa dostupnej v jeho Prevádzke alebo zverejnenej na jeho Webovej stránke, s nutnosťou rezervácie v zmysle čl. 6 VOP,
 • možnosť pripísania (zakúpenia) Kreditu na rezervačný alebo permanentkový účet Klienta v zmysle čl. 5 VOP,
 • osobné tréningy pod vedením Trénera, iné Služby obdobného charakteru,
 • predaj tovaru na priamu konzumáciu v Prevádzke Prevádzkovateľa.

Rozsah poskytovaných Služieb je zverejnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.

Klient je povinný za Službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho Cenníka.

Ceny za Služby sú v Cenníku uvádzané ako ceny konečné, vrátane DPH.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

Prevádzkovateľ svojich Klientov informuje o aktuálnych zvýhodnených cenách za Služby, ktoré poskytuje, a to formou oznamu tak v HYBKU ako aj na svojej Webovej stránke (ďalej len "Akcie").

Akcie platia výhradne po dobu stanovenú Prevádzkovateľom a pri splnení všetkých podmienok stanovených Prevádzkovateľom ku každej jednotlivej Akcii.

Ponuka Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a Cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Cenu Služieb je Klient oprávnený Prevádzkovateľovi uhradiť:

 • v hotovosti v Prevádzke Prevádzkovateľa,
 • bezhotovostne platobnou kartou v Prevádzke Prevádzkovateľa,
 • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa,
 • bezhotovostne prostredníctvom Kreditu na permanentkovom účte Klienta.

Príjemcom platieb je Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutný čas poskytovanie Služieb v odôvodnených prípadoch (napr. nevyhnutné opravy HYBKA, havarijné stavy, aktualizácia Webovej stránky, atď.).

Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný:

 • o vzniknutej situácii svojich Klientov ihneď informovať oznamom pri vstupe do HYBKA,
 • na Webovej stránke Prevádzkovateľa,
 • formou textovej správy zaslanej dotknutým Klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii príp. emailom na uvedenú emailovú adresu.
 • klientom, ktorí uhradili ceny v zmysle Cenníka za Služby, ktoré v dôsledku vzniknutej situácie neboli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté, v závislosti od spôsobu, akým Klient ceny uhradil, Kredit alebo finančné prostriedky bezodkladne vrátiť.

4. Registrácia Klientov

Registrácia Klienta do online rezervačného systému je možná cez Webovú stránku Prevádzkovateľa, kde si Klient vytvorí svoj Užívateľský účet, ktorý slúži na rezerváciu skupinových cvičení alebo kurzov podľa ponuky Prevádzkovateľa. Registrácia Klienta je možná aj osobne na recepcii v HYBKU.

Klient v registračnom formulári uvádza svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu.

Pri príchode na recepciu sa Klient preukáže občianskym preukazom, na základe ktorého Zodpovedná osoba odkontroluje rezerváciu.

5. Užívateľský účet Klienta

Klient je oprávnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa vstupovať do svojho Užívateľského účtu, z ktorého je oprávnený využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na jeho Webovej stránke.

Pri využívaní svojho Užívateľského účtu je Klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.

Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných pre prístup do jeho Užívateľského účtu.

Klient nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo nie je využívaný v súlade s týmito VOP.

Klient berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebu údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

6. Rezervácia miesta na skupinovom cvičení

Prevádzkovateľ poskytuje skupinové cvičenia v čase, v rozsahu a na mieste určenom Prevádzkovateľom podľa rozvrhu skupinových cvičení dostupnom v HYBKU a tiež zverejnenom na Webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len "Rozvrh cvičení").

Rozvrh cvičení obsahuje názov skupinového cvičenia, údaj o čase jeho začiatku a konci, meno Inštruktora. Rozvrh cvičení zverejnený na Webovej stránke obsahuje navyše aj údaj o počte voľných miest, resp. údaj o možnosti rezervácie miesta ako náhradník a cene jednotlivých skupinových cvičení.

Miesto na skupinovom cvičení si Klient môže u Prevádzkovateľa rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránke, telefonicky, e-mailom alebo osobne na recepcii v HYBKU.

Pre rezerváciu miesta na skupinovom cvičení online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránky je potrebné sa prihlásiť do svojho Užívateľského účtu, podľa návodu zverejneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Cez online rezervačný systém Prevádzkovateľa je Klient so štandardnou registráciou oprávnený rezervovať len 1 miesto na príslušné skupinové cvičenie.

Každé skupinové cvičenie je limitované počtom voľných miest pre Klientov.

V prípade, že sú všetky voľné miesta na príslušné skupinové cvičenie rezervované, Klient je oprávnený rezervovať si miesto ako náhradník (ďalej len "Náhradník") a v prípade, že iný Klient svoju rezerváciu zruší, Náhradník automaticky postupuje na jeho miesto. O skutočnosti, že Náhradník má platne rezervované miesto na príslušné skupinové cvičenie bude Prevádzkovateľom vyrozumený formou e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii.

V prípade viacerých Náhradníkov rozhoduje ich poradie, v ktorom si títo rezervovali miesto na príslušnom skupinovom cvičení ako náhradník.

Klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu miesta na skupinovom cvičení v zmysle storno podmienok zverejnených na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Rezerváciu je možné zrušiť bez poplatku 2 hodiny pred začatím lekcie. Po prekročení tejto lehoty je zrušenie rezervácie spoplatnené plnou výškou ceny vstupného na danú lekciu.

Pri neúčasti Klienta na rezervovanom cvičení za nedodržania storno podmienok, nevzniká právo Klientovi na vrátenie Kreditov za skupinové cvičenie.

Podmienkou uskutočnenia skupinového cvičenia je splnenie minimálneho počtu rezervovaných miest Klientmi, podľa aktuálneho nastavenia v rozvrhu pri jednotlivých cvičeniach. V prípade, že minimálny počet rezervovaných miest nie je splnený, príslušné skupinové cvičenie sa v danom dni a čase ruší, o čom je Prevádzkovateľ povinný informovať dotknutých Klientov formou emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii a Kredit vo výške ceny za zrušené skupinové cvičenie im bude ihneď vrátený na ich Užívateľský účet.

7. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenie reklamácie.

Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté Služby nižšieho rozsahu.

7.1. Uplatnenie reklamácie:

1. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb, emailom na info@hybko.sk alebo písomne na horeuvedenej adrese. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná Zodpovedná osoba Poskytovateľa služieb spísať s Klientom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.

2. Klient je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby. Poskytovateľ resp. Zodpovedná osoba spíše reklamáciu Klienta do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť.

5. Pokiaľ Klient preukáže Zodpovednej osobe vybavujúcej reklamácie podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.

6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie, podpíše Zodpovedná osoba. Klient dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby. Klient je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.2. Dôvody odmietnutia reklamácie:

1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.

2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným Klientom alebo iným Klientom.

3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci - napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá.

7.3. Vybavenie reklamácií - nároky z oprávnenej reklamácie:

1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo Zodpovedná osoba je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.

2. Zodpovedná osoba poverená Poskytovateľom služieb môže na mieste vybaviť reklamáciu, a to v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.

3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie Klienta, je povinná Zodpovedná osoba vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti 7.1. bodu 7.

7.4. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie:

1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod...

2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí Klient umožniť Poskytovateľovi, resp. Zodpovednej osobe, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

7.5. Spôsob vybavenia reklamácie:

1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je Klient písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

8. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v HYBKU, v prípade ak ich Klient odloží mimo miest, ktoré Prevádzkovateľ vyhradil na odloženie vecí.

Klient využíva Služby Prevádzkovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním Prevádzkového poriadku alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými udalosťami spôsobenými vyššou mocou.

Klient zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením Prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov Prevádzkovateľa a Zodpovednej osoby, ako aj za stratu kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení Prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a Klient je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

9. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

- Registrácie Klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, fotografia),

- Jednoznačnej identifikácie Klienta,

- Marketingu - zasielaním newsletter správ, a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva počas platnosti Permanentky. Po ukončení právneho vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 6 mesiacov od skončenia platnosti permanentky alebo do doby, než Klient súhlas odvolá. Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje vymazaním.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje Klientov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.

Klient má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Prevádzkovateľ vopred informuje Klientov o zámere vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súvislosti s plánovanými skupinovými cvičeniami a ich zverejnenie na webových stránkach a sociálnych sieťach a to na reklamno-marketingové účely, ktoré vykoná len na základe výslovného súhlasu Klientov.

10. Záverečné ustanovenia

Klient kúpením Permanentky resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do HYBKA v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase kúpy Permanentky resp. v čase kúpy Jednorazového vstupného.

V prípade, ak dôjde k zmene VOP počas využívania Služieb Klientom v HYBKU, na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšieho zakúpenia Permanentky, resp. kúpy Jednorazového vstupného, tzn. že každým zakúpením Permanentky, resp. kúpy Jednorazového vstupného Klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v HYBKU ako aj na Web stránke.

V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať podľa potreby.